This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Handmade jewelry // Made in Denmark // Free delivery in Denmark for orders over 1.000 DKK

Cart 0

No more products available for purchase

Products
Pair with
Add order notes
Is this a gift?
Congratulations! Your order qualifies for free shipping You are 1.000 DKK away from free shipping.
Subtotal Free
View cart
Shipping, taxes, and discount codes are calculated at checkout

Standard fortrydelsesformular

Standardfortrydelsesformular

denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende

- Til

Sisse Dinesen Jewelry, Dronningeengen 20, 2950 Vedbæk, hello@sissedinesen.com

- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)

- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

- Dato

 

 

 

(*) Det ikke relevante udstreges

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, EU-Tidende 2011, nr. L 304, side 64, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF af 23. september 2002 om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne og om ændring af Rådets direktiv 90/619/EØF samt direktiv 97/7/EF og 98/27/EF, EF-Tidende 2002, L 271, side 16.